RealEdu logo

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο όμιλος real Education αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης της ιδιωτικότητας σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πρώην ή ενεργοί partners, mentors, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Ποιοι Είμαστε

Ο Όμιλος  Real  Education αναπτύσσεται  με  ιδιόκτητο  δίκτυο   παραρτημάτων,  κάτω  από  μια  ενιαία  Διοίκηση  σε  όλη  την  Ελλάδα, με  στόχο  την  επίτευξη  κάλυψης άνω  του  80%  σε  όλη  την  Επικράτεια,  ποιοτικής  εκπαίδευσης  στην  ξενόγλωσση  εκπαίδευση και πληροφορική, έως  το  2022.

Τα κεντρικά γραφεία του ομίλου βρίσκονται στην Αθηνα

Νίκης 2 (Οπισθεν PUBLIC)

Τηλ: +30 210.3242281-2-3-4-5-6 (6 ΓΡΑΜΜΕΣ)

https://www.realedu.gr/

real@realenglish.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών  δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Από πού αντλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο όμιλος Reral Education θα απαιτεί από εσάς πάντα τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, τα οποία προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση τιμολόγησης, ένας τρόπος χρέωσης που ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ένας αριθμός λογαριασμού σε περίπτωση εμβασμάτων, και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας είτε είστε χρήστης των υπηρεσιών μας ή/και προμηθευτής μας ή/και και επισκέπτης του ιστότοπού μας. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται από τους όρους της σύμβασης που αφορούν κάθε υπηρεσία, και από την ισχύουσα φορολογική και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία, βάσει του σκοπού της επεξεργασίας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ο όμιλος Reral Education επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους νόμιμους λόγους:

 1. Για να υπογράφουμε και να εκτελούμε ένα συμβόλαιο, καθώς και να τηρούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
 2. Για να τηρούμε νόμιμες υποχρεώσεις, να εκπληρώνουμε τις φορολογικές και τις λογιστικές μας υποχρεώσεις, καθώς και την εκπόνηση εκθέσεων
 3. Για να εξυπηρετούμε τα δικά μας νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα καθώς και τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα τρίτων. Νόμιμο συμφέρον είναι όταν έχουμε επαγγελματικό λόγο να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, μια τέτοια χρήση θα είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη δικαιώματα, για παράδειγμα:
  • Για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη
  • Για να εκπληρώνουμε τα αιτήματά σας
  • Για να βελτιώνουμε την ασφάλεια και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας μας
  • Για να πραγματοποιούμε συναλλαγές μαζί σας
  • Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη των υπηρεσιών μας
  • Για να υποβάλετε τα παράπονά σας

Εφόσον μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας
Υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει την έγκυρη συγκατάθεσή σας την οποία έχετε παράσχει ελεύθερα, η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται σε αυτήν τη συγκατάθεση.

Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά την εκτέλεση των συμβατικών και νόμιμων υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν το απόρρητο και την προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μπορεί να είναι:

Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι
Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι
Εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές και λογιστές
Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Διαβιβάσεις Δεδομένων έξω από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΦ)

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες (δηλαδή σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) βάσει των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να προβούμε σε αυτή την ενέργεια. Οι εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

Διατήρηση δεδομένων

Θα επεξεργαζόμαστε και θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασίας μας  και για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης και των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

Όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
Κατόπιν αιτήματός σας ή ένστασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που να μας επιτρέπουν τη διατήρηση αυτών των δεδομένων
Όταν δεν μας είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας
Μετά από ανάκληση της συγκατάθεσής σας σε περίπτωση που η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες του μάρκετινγκ

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό αποτελούνται από πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν εσείς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή εάν θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα web μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
 2. Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει το δικαίωμα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
 3. Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας παρέχει το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν συντρέχει κανένας νόμιμος λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.
 4. Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε νόμιμο συμφέρον, αλλά υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, για τον οποίο επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας.
 5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις που προβαίνουμε στην επεξεργασία τους με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό το άμεσο μάρκετινγκ, τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για το σκοπό αυτό.
 6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 7. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας σε κάποιον τρίτο που εσείς θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
 8. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή ανακληθεί από εσάς.
 9. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον όμιλο.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω και προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ. Εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας ή κρίνετε ότι δεν ανταποκρινόμαστε με τον τρόπο που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Εμείς στον όμιλο real Education διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, και αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά μέσα, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, επίπεδα πρόσβασης, εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους. Κάθε εταίρος που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για τους σκοπούς που προαναφέρονται. Διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε μόνο μέσω των τρόπων που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου.

Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για να μάθετε περισσότερα για την πολιτική μας σχετικά με τα cookies, δείτε την Πολιτική Cookies.

Ισχύς της Πολιτικής Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από το Real Education την 14/07/2020 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των αλλαγών αυτών.

wpChatIcon